Договір публічної оферти в наданні інформаційно-консультаційних послуг та політика конфіденційності

Фізична особа-підприємець Саркісян Ліліт Арамовна (далі — Виконавець) пропонує будь-якій фізичній особі (далі — Замовник) укласти Публічний договір про надання послуг на умовах, визначених цим документом.


1. Терміни

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу інформаційно-консультаційних послуг дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття оферти шляхом вчинення дій по передоплаті або повній оплаті інформаційно-консультаційної послуги.

1.3. Виконавець — сайт https://course.lilitartstore.com/ в особі фізичної особи-підприємця Саркісян Ліліт Арамовна.

1.4. Сайт — сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, комп'ютерних програм), які пов'язані між собою, що містяться в інформаційній системі, і забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів і розміщуються за адресою: https://course.lilitartstore.com

1.5. Замовник — особа, яка здійснила акцепт оферти на викладених в ній умовах.

1.6. Договір на надання інформаційно-консультаційних послуг (далі — договір) - договір між Замовником та Виконавцем на надання інформаційно-консультаційних послуг, який укладається шляхом акцепту оферти.


2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов'язується організувати та здійснити надання інформаційно-консультаційних послуг у вигляді проведення освітнього серіалу на тему "Захоплені мистецтвом", в порядку, передбаченому цим Договором, а Замовник приймає та оплачує їх.

2.2. Детальний опис послуг розміщується на Сайті.


3. Акцептування пропозиції

3.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем Акцепту. Здійснюючи Акцепт, Замовник також підтверджує, що повністю розуміє і погоджується з умовами цього Договору.

3.2. Здійснюючи використання Сайту, особа погоджується бути зобов'язаною цим Договором.

3.3. У разі, якщо будь-яка особа не погоджується з цим Договором, така особа зобов'язана негайно припинити використання Сайту.


4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Актуальні ціни на послуги Виконавця розміщуються на Сайті.

4.2. Розрахунки між сторонами здійснюються в безготівковій формі, шляхом здійснення оплати за допомогою платіжних інструментів, доступних на Сайті.

4.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом сплати повної вартості послуг на умовах передоплати, крім випадків, коли інші способи оплати вказані на Сайті.

4.4. Виконавець має право не надавати послугу Замовнику в разі, якщо Замовник не здійснив оплату вартості послуги в порядку і строки, визначені цим Договором.


5. Порядок надання послуг

5.1. Виконавець надає Замовнику послуги, передбачені цим Договором за допомогою сайту в режимі реального часу.

5.2. Виконавець направляє Замовнику на електронну адресу, вказану під час оплати, інформацію, що містить посилання на доступ до особистого кабінету Замовника не пізніше 22 березня 2021 року (зазвичай це займає 24 години після оплати).

5.3. У разі, якщо Замовник жодного разу протягом оплаченого періоду не скористається послугою Виконавця, зокрема не перейшов за посиланням, по якому здійснюється надання послуги, у відповідний час і день надання послуги, сплачені Замовником кошти не повертаються, в тому числі частково, а доступ не продовжується на інший термін.

5.4. Якщо Замовник не отримав посилання, по якому надається доступ до послуги, він зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця, надіславши лист на адресу електронної пошти: course@lilitartstore.com.

5.5. Доступ до послуги припиняється після закінчення терміну, зазначеного на Сайті.

5.6. У разі, якщо послуга надається Виконавцем в конкретний час, вказаний на Сайті або про який Замовнику повідомлено Виконавцем іншим способом, а Замовник не скористався цією послугою в зазначений час, він не має права вимагати повторного надання послуги та (або) повернення коштів.


6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Замовник має право:

6.1.1. Отримувати послуги, передбачені цим Договором.

6.2. Замовник зобов'язаний:

6.2.1. Своєчасно і в повному обсязі сплатити послуги Виконавця.

6.2.2. Належним чином виконувати всі умови цього Договору.

6.2.3. Використовувати технічні можливості Сайту виключно в законних цілях.

6.2.4. Не робити будь-які дії (зокрема, з використанням стороннього програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту.

6.2.5. Не використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та (або) для взаємодії з Сайтом.

6.2.6. Використовувати всі матеріали та послуги, що надаються Замовнику, виключно в особистих цілях і не передавати доступ третім особам.

6.3. Виконавець має право:

6.3.1. Перенести надання послуг, попередивши про це Замовника не пізніше, ніж за два дні.

6.3.2. Без попереднього узгодження з Замовником залучити третіх осіб для надання послуг, передбачених цим Договором.

6.3.3. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору.

6.3.4. Вносити зміни в інформацію, розміщену на Сайті, без попередження Замовника.

6.3.5. Проводити профілактичні роботи для підтвердження працездатності та подальшого вдосконалення функціоналу сайту.

6.3.6. Тимчасово призупинити доступ Замовників до Сайту в разі виникнення технічних неполадок в роботі сайту з метою відновлення його працездатності.

6.3.7. В односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі, якщо Замовник порушує умови цього Договору.


6.4. Виконавець зобов'язаний:

6.4.1. Надавати послугу вчасно і в повному обсязі.

6.4.2. Не розголошувати третім особам персональні дані Замовника, що стали відомими Виконавцю в процесі надання послуг.


7. Інтелектуальна власність

7.1. Вся інформація, фото, графічні зображення, тексти, відео та інші результати інтелектуальної діяльності (об'єкти права інтелектуальної власності), які розміщені на Сайті та (або) які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг за цим Договором, захищаються правом інтелектуальної власності.

7.2. Жодні права інтелектуальної власності на об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті та (або) які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг за цим Договором, не переходять до Замовника в результаті використання сайту або укладення цього Договору.


8. Порядок повернення коштів

8.1. Замовник має право до моменту початку надання послуг відмовитися від отримання послуги без пояснення причини. У такому випадку кошти, сплачені Замовником, повертаються в повному обсязі.

8.2. У разі, якщо Замовник відмовляється від послуги Виконавця, після завершення її надання, кошти, сплачені Замовником, не повертаються.

8.3. Для реалізації свого права на повернення коштів у випадках, передбачених цим Договором, Замовник направляє відповідний лист Виконавцю на адресу електронної пошти: course@lilitartstore.com.

8.4. У випадках, передбачених пунктами 8.1 цього Договору кошти, сплачені за послугу повертаються протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення.


9. Відповідальність

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника.

9.3. Замовник бере на себе відповідальність за використання або невикористання отриманої в процесі надання послуг інформації.

9.4. Виконавець не несе відповідальності за досягнення результатів, пов'язаних з практичним застосуванням інформації, отриманої в процесі надання Виконавцем послуги, передбаченої цим Договором.


10. Додаткові умови

10.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://course.lilitartstore.com/ і діє до моменту відкликання або зміни оферти Виконавцем.

10.2. Договір набуває чинності з моменту акцепту в порядку, передбаченому цим Договором, та діє до повного надання інформаційних послуг за цим Договором.

10.3. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує правильність і достовірність відомостей, викладених ним в електронній реєстраційній формі, а також те, що Замовник повністю ознайомлений і згоден з правилами та порядком проведення освітнього серіалу, розміщеного на інтернет-сторінці https://course.lilitartstore.com/ і зобов'язується їх дотримуватися.

10.4. Підписанням цього Договору Замовник дає свою добровільну та однозначну згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних в порядку, передбаченому Законом України "Про захист персональних даних".